POLITYKA COOKIES ("CIASTECZKA")

1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu wykorzystywana jest technika plików "cookies".

2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

4. Rodzaje plików "cookies":
‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.
‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 


COOKIES POLICY ("COOKIES")

1. Websites related to the functioning of the Shop use the "cookies" technology.

2. "Cookies" files are computer data, especially text files, stored on User's devices and intended for use on web pages. These files allow you to recognize your device and display a web page tailored to your individual preferences. The default cookies parameters allow to read the information contained in them only to the server that created them. "Cookies" usually include the name of the web site from which they came from, their retention time on the end device, and a unique number.

3. "Cookies" files are used to customize web content to your preferences and optimize your web pages. They are also used to create anonymous, aggregated statistics that help you understand how you use the Shop’s websites, which improves their structure and content, excluding your personal identification.

4. Types of "cookies" files:
“Temporary” (session) cookies associated with a session remain in the browser only for the duration of the session, i.e. until leaving the website.
'Persistent' cookies remain in the browser at the end of the session (unless removed by the user).
'Analytical' cookies collect information about your use of the site, such as the pages visited by the user and any error messages; They do not collect user-identifiable information, and collected data is aggregated in such a way that they become anonymous. Analytical cookies are used to improve the performance of your site.
'Functional' cookies allow the site to remember all the choices made on the pages (such as resizing the font, adjusting the page) and provide services such as adding comments to someone's blog.

5. By default, web browser software allows cookies to be placed on the terminal by default. These settings can be changed to block automatic handling of cookies in your web browser settings, or to notify you of each time you send them on your device. Detailed information about the capabilities and ways of handling cookies is available in the software settings (web browser). Restricting the use of "cookies" may affect some of the functionality available on the website.

Using Format