POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych portalu www.spinnerslongboards.com ("Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Portalu jest właściciel i operator Portalu - Spinners Sp. z o.o. („Spółka”) siedziba i adres: ul. Nawrot 1, 90-060 Łódź, NIP: 7252186249, REGON: 366733696, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000667309.

3. Spółka przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).


4. Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
a) nazwisko i imiona Klienta;
b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c) adres zameldowania na pobyt stały;
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
f) adresy elektroniczne Klienta.

5. Spóła przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

6. Spółka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Spółka przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez Spółkę lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od uzyskania zgody Klienta.

10. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Nawrot 1, 90-060 Łódź, lub drogą mailową na adres spinners@spinnerslongboards.com.

11. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..


12. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Spółki przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Spółka zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Spółki

14. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Portalu prosimy kierować na adres e-mail: spinners@spinnerslongboards.com

PRIVACY POLICY 

1. Privacy Policy constitutes the implementation of information policy towards Clients of the websites of www.spinnerslongboards.com ("Portal") in all aspects of data processing and protection.

2. The administrator of the personal data of the Clients of the Portal is the owner and operator of the Portal - Spinners Sp. z o.o. ("Company"), registered office and address: ul. Nawrot 1, 90-060 Łódź, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under KRS no. 0000667309.

3. The Company processes the data provided by the Clients of the websites solely for the purpose and to the extent necessary for proper functioning of the Portal, in particular to the extent necessary for the submission and execution of orders and other services provided through the Portal, as specified in the Terms and Conditions, as well as invoicing, bills, financial reporting and claims.

4. The Company may process the following personal data of the Portals Clients necessary for establishing, shaping, modifying or terminating the legal relationship regarding services provided by electronic means between them:
A) the name and forenames of the Client;
B) PESEL registration number or - when this number was not given - passport number, identity card or other identity document;
C) address for permanent residence;
D) correspondence address, if different than the address referred to in point c;
E) data used to verify the Client's electronic signature;
F) Client's electronic addresses

5. The Company also processes the data acquired automatically (such as IP address, domain name, browser type, operating system type). These data, however, do not allow for the unambiguous identification of the person concerned. The data obtained in connection with the analysis of server logs is used only for technical purposes related to the administration of the Portal and to statistics of the websites.

6. The Company may process the following data characterizing the way Client uses the Services provided electronically (operating data):
(A) the Client identification marking transmitted on the basis of the data referred to in point 4;
B) signs identifying the termination of the telecommunications network or teleinformatic system used by the Client
(C) information on the commencement, completion and use of the services provided by electronic means;
D) information about the Client's use of services provided by electronic means.

7. The Company stores the personal data of its Clients only for the time necessary to perform the services referred to in the Terms and Conditions, to provide improved and new services and to comply with the requirements of the applicable regulations. After this period, your personal information will be removed from the systems.

8. Processing personal data of the Clients of the websites for purposes other than those indicated in the preceding sentences (such as marketing of services rendered by the Company or receiving commercial information) may take place only after obtaining the Client's consent and to the extent indicated in the agreement.

9. The disclosure of personal data is voluntary, however, it may be necessary to take appropriate actions on the Portal before the conclusion of the contract as well as other services by electronic means referred to in the Terms and Conditions. The provision of other personal data (i.e. data that are not necessary for the delivery of the service by electronic means) is not obligatory and is subject to the Client's discretion and the processing by the Company depends on obtaining the Client's consent.

10. The Client has the right to access the content of the submitted data, to correct it, to supplement it, and may at any time request the cessation of their processing and removal, by writing to ul. Nawrot 1, 90-060 Łódź, or by email to spinners@spinnerslongboards.com.

11. The Company's processing of personal data will take place in accordance with applicable law, particularly in accordance with the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data ( Journal of Laws of 2014, item 1182, as amended) and the Act of 18 July 2002 on providing services by electronic means (Journal of Laws 2013, item 1422, as amended).
1213/5000 

12. The Portals websites are provided with appropriate security measures complying with the requirements of Polish law to protect data left under the Company's control from being made available to unauthorized persons, unauthorized removal, processing in violation of the Act and alteration, loss. The Company is committed to protecting all personal information and information disclosed by its Clients in accordance with security and confidentiality standards. The access rights to the personal data of the Clients of the Portal have been limited in a restrictive manner so that such information does not fall into the hands of unauthorized persons. 

13. All information contained on the websites of the Portal is subject to copyright and may not be copied, distributed and otherwise used without the written consent of the Company. 

14. The Company reserves the right to make changes to this privacy policy. Changes will be published on a regular basis with information on their making. 

15.Please email any additional questions regarding the privacy policy on the Portal website, to spinners@spinnerslongboards.com. 

Using Format